POLÍTICA DE PRIVACITAT

ENS PREOCUPA LA SEVA PRIVACITAT

L’accés i ús del lloc web https://www.maresmar.com/ (d’ara endavant, “Web””) atribueix la condició d’usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.

MARESMAR, S.L.O. (d’ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament “MARESMAR”, “nosaltres“, “nostre” o “ens”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o el “usuari” i de manera plural, “vostès” o els “usuaris”).

En aquest sentit, MARESMAR es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, MARESMAR complirà amb les premisses establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor a cada moment. Sobre la base d’això, MARESMAR informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per a això, consulti els apartats a continuació:

¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat del Responsable del tractament: MARESMAR, S.L.U.

C.I.F.: B62369764

Adreça postal: Carrer Longitudinal 6 Núm. 107 – Mercabarna-, 08040 BARCELONA

Telèfon: +34 93 263 27 24

Correu electrònic: datos@maresmar.com

¿Quines són les finalitats principals del tractament de les seves dades?
Les dades personals facilitades i recollits, ja sigui mitjançant subscripcions disponibles a la web, contractacions, correus electrònics i / o trucades, seran empleats amb els següents propòsits: (a) respondre, atendre i gestionar a les consultes, qüestions i / o sol·licituds realitzades pels diferents usuaris; (B) prestar els nostres serveis de conformitat amb l’apartat informació legal (c) garantir el correcte funcionament tècnic del Web; i (d) utilitzar per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.
¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Les bases legals per tractar les seves dades personals són: (a) l’existència d’una relació precontractual i / o contractual; (B) quan resulti necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per MARESMAR; (C) quan hagi donat el seu consentiment; i (d) quan sigui necessari per complir amb les obligacions legals i reglamentàries de MARESMAR.
¿Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejades.
¿Qui podran ser destinataris de la comunicació de dades?
Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • – Personal autoritzat de MARESMAR o els seus representants actuant en nom de MARESMAR, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables;
 • – Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • – Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de MARESMAR). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte d’encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades aplicables.

Les dades personals poden tractar-se fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Quan es tractin fora de l’EEE, MARESMAR s’ha d’assegurar que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes.

Aquestes garanties poden incloure:

 1. Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Aquestes clàusules estandarditzades proporcionen suficients garanties per garantir que es reuneixen els requisits d’adequació i seguretat establerts pel Reglament General Europeu de Protecció de Dades; o
 2. Certificacions que demostren que els tercers situats fora de l’EEE tracten dades personals d’una forma conseqüent amb el Reglament General de Protecció de Dades. Aquestes certificacions són aprovades bé per la Comissió Europea, bé per una autoritat supervisora ​​competent, o bé per un organisme nacional d’acreditació competent d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

 

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat al nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a MARESMAR si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: MARESMAR deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, MARESMAR li facilitarà el transvasament de les seves dades a el nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels seus drets li preguem que ens ho comuniqui per escrit a MARESMAR Carrer Longitudinal 6 Núm. 107 – Mercabarna-, 08040 BARCELONA o envieu-nos un correu electrònic a: datos@maresmar.com Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia de l’DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

L’informem el dret que li assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/nuevaReclamacion.jsf), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

¿Com protegim seves dades personals?
Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, MARESMAR aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, MARESMAR prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant al dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. MARESMAR no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.
Confidencialitat
Els professionals que treballen en MARESMAR i que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a MARESMAR, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.
Enllaços
La Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingueu en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull a la web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaça des de la nostra web o que visiti de qualsevol altra manera.
Xarxes socials
MARESMAR té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per MARESMAR.

MARESMAR tractarà les dades per cada xarxa social segons les normes establertes a l’efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des MARESMAR podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a l’efecte .

MARESMAR no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

Política infantil
Este sitio web no está diseñado ni dirigido a menores de dieciocho (18) años, sin autorización de los padres o tutor legal. En este sentido, no recopilamos deliberadamente información de dichas personas. En cualquier caso, si los padres o representantes legales consideran que sus hijos nos han remitido datos personales, sin su consentimiento, comuníquese con nosotros escribiendo a datos@maresmar.com
Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat
Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les seves dades de caràcter personal. MARESMAR es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions a la web, pel que li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la web. Si en algun moment vam decidir utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, l’hi comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’ell mateix. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fora anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.
En utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat i el nostre Avís Legal.

Data de l’última actualització: desembre de 2020.